EUDR-achtergrond

Bijgewerkt op 15 mei 2024

Wat is EUDR en wat valt er onder?

uitbreiden_meer

EUDR staat voor de Ontbossingverordening van de EU. Deze wetgeving werd in 2023 aangenomen en heeft tot doel de bijdrage van de EU aan de mondiale ontbossing te verminderen door ervoor te zorgen dat de geconsumeerde producten ontbossingsvrij zijn. Kortom, EUDR verbiedt bedrijven om producten op de EU-markt te brengen als deze a) het gevolg zijn van ontbossing en/of b) niet geproduceerd zijn in overeenstemming met de wetten van de productielanden. 

Welke grondstoffen en/of producten vallen onder de EUDR?

uitbreiden_meer

De volgende grondstoffen vallen onder de EUDR: palmolie, vee, hout, cacao, soja, koffie, rubber en enkele daarvan afgeleide producten, zoals leer, chocolade, banden of meubels. Niet alle producten die deze ingrediënten bevatten, vallen echter onder de reikwijdte. Alleen de producten genoemd in bijlage I bij de verordening vallen onder de reikwijdte van EUDR op de Europese markt. Zeep of shampoo ‘die producten uit palmolie kunnen bevatten’ valt bijvoorbeeld niet onder de EUDR-verplichtingen, aangezien deze producten niet in bijlage 1 worden genoemd.

Wanneer is het verstreken en wanneer zal het van toepassing zijn?

uitbreiden_meer

De verordening van de Europese Unie inzake ontbossingsvrije producten is op 29 juni 2023 in werking getreden. Bedrijven moeten voldoen aan due diligence-verplichtingen, en de nationale bevoegde autoriteiten (NCA) zullen op 30 december 2024 beginnen met het uitvoeren van controles (30 juni 2025 voor micro- en kleine ondernemingen).

Wie zal de EUDR handhaven?

uitbreiden_meer

De controles zullen niet op EU-niveau plaatsvinden, maar op het niveau van de lidstaten. Elke EU-lidstaat wijst een agentschap of ministerie aan als nationale bevoegde autoriteit (NCA) die verantwoordelijk is voor de handhaving van de EUDR en voor het toezicht op de naleving ervan. De lijst met NBA's kan worden geraadpleegd hier.

Op welk soort vereisten moeten marktdeelnemers zich voorbereiden?

Due diligence-eisen

uitbreiden_meer

Exploitanten stellen een raamwerk van procedures en maatregelen vast en houden dit up-to-date om ervoor te zorgen dat de relevante producten die zij op de markt brengen of exporteren, voldoen aan de verordening. De precieze informatie die deel moet uitmaken van het Due Diligence-proces is te vinden in artikel 9 van de Regulatie.

Risicobeoordelingsproces

uitbreiden_meer

Voordat de producten van bijlage I op de markt worden gebracht, moeten alle exploitanten en handelaars een risicobeoordeling uitvoeren om zekerheid te verkrijgen tegen een niet te verwaarlozen risico dat het product geen klacht oplevertDaartoe verzamelen zij informatie, documenten en gegevens waaruit blijkt dat de desbetreffende producten aan de verordening voldoen. 

De Verordening vermeldt expliciet vrijwillige regelingen zoals RSPO als instrumenten die bedrijven kunnen gebruiken in het risicobeoordelingsproces (artikel 10.2).

Wat gebeurt er als producten niet voldoen aan de EUDR?

uitbreiden_meer

Als een nationale bevoegde autoriteit van een lidstaat goederen tegenkomt die niet aan de eisen voldoen, kan zij:

  • te voorkomen dat het betreffende product op de markt wordt gebracht, aangeboden of geëxporteerd;
  • het betreffende product onmiddellijk uit de handel nemen of terugroepen;
  • het relevante product doneren aan liefdadigheids- of publieke doeleinden 

Daarnaast kan de exploitant/handelaar een boete krijgen. Deze boetes kunnen 4% van de omzet van het bedrijf in de betreffende lidstaat bedragen.

Waar kan ik de meest recente juridische tekst van de EUDR vinden?

uitbreiden_meer

De juridische tekst van de EUDR is te vinden in de Officiële website van de Europese Commissie hier. De tekst is beschikbaar in 24 talen.

RSPO en EUDR

Wat is het standpunt van de RSPO over EUDR?

uitbreiden_meer

De RSPO is een mondiaal partnerschap om palmolie duurzaam te maken. Het werk van de RSPO en de EUDR zijn complementair en delen de missie om ontbossing te voorkomen. Dit is de reden waarom de RSPO het idee achter de EUDR vanaf het begin heeft gesteund. Tegelijkertijd erkent de RSPO mogelijke negatieve neveneffecten van de regelgeving, zoals de mogelijke uitsluiting van onafhankelijke kleine boeren uit de Europese toeleveringsketen en de opkomst van parallelle toeleveringsketens (een “ontbossingsvrije” aanvoer naar Europa en een ongecontroleerde toeleveringsketen naar andere grote toeleveringsketens). verbruikende regio’s).

Zal de RSPO relevant blijven na de EUDR?

uitbreiden_meer

Ja. Nog meer! RSPO is de leidende mondiale organisatie op het gebied van duurzame palmolie. Belangrijk is dat RSPO-certificering presenteert een holistische benadering van duurzaamheid. Naast legaliteit en het voorkomen van ontbossing bevorderen de RSPO-normen de inclusie van kleine boeren, genderbeleid, pesticiden en waterbeheer, evenals vele andere sociale en ecologische onderwerpen die geen deel uitmaken van de EUDR. 

 

Met RSPO-certificering kunnen RSPO-leden:

  • zijn beter voorbereid en uitgerust om met de EUDR om te gaan, aangezien zij al over relevante processen beschikken;
  • zouden onderworpen kunnen worden aan minder controles door de nationale bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten, omdat zij hebben aangegeven dat zij gerenommeerde certificeringen zoals RSPO zouden kunnen overwegen als een risicobeperkend instrument bij het beslissen waar zij hun schaarse middelen aan moeten besteden. Artikel 10.2.j van de EUDR erkent expliciet door derden geverifieerde systemen als instrumenten die door bedrijven kunnen worden gebruikt bij hun risicobeoordeling, wat voor onze leden een belangrijk element zal zijn om de naleving van dat deel van de verordening aan te tonen.
  • kunnen aantonen dat ze verder gaan dan de wettelijke minimumvereisten van de EUDR (geen ontbossing en legaliteit), waardoor vertrouwen wordt gewekt bij hun belanghebbenden.

Is RSPO-gecertificeerd materiaal per definitie automatisch EUDR-compatibel?

uitbreiden_meer

Nee. Hoewel de verordening duidelijk bepaalt dat om goede praktijken te erkennen, certificering of andere door derden geverifieerde programma's kunnen worden gebruikt in de risicobeoordelingsprocedure, vervangt certificering niet de verantwoordelijkheid van de exploitant met betrekking tot due diligence. Dit betekent dat bedrijven niet alleen kunnen vertrouwen op certificering op zichzelf om naleving aan te tonen. Er zijn ook bepaalde verschillen tussen de RSPO-normen en de EUDR, wat betekent dat bedrijven aanvullende informatie moeten verstrekken (vergeleken met de RSPO-normen) om naleving aan te tonen.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de EUDR en de RSPO P&C van 2018?

uitbreiden_meer

Definitie van bos

Een van de belangrijkste verschillen tussen EUDR en de RSPO-principes en criteria (P&C) van 2018 is de definitie van bos. De EUDR gebruikt de FAO-definitie, een numerieke definitie die stelt dat alles dat +0.5 ha groot is, hoger is dan 5 meter en +10% bladbedekking een bos vormt. RSPO gebruikt een meer kwalitatieve benadering met behulp van de HCS-HCV-methodologie, waarbij wordt gekeken naar biodiversiteitsniveaus, zeldzame of bedreigde soorten in het gebied, geleverde ecosysteemdiensten, koolstofopslagcapaciteit, culturele relevantie van het land, en meer. Dit betekent dat het mogelijk is dat een gebied onder de EUDR als bos wordt aangewezen terwijl de RSPO P&C van 2018 ontwikkeling toestaat, of dat een gebied mogelijk kan worden aangewezen als gebied dat bescherming behoeft onder de P&C 2018, maar dat door de EUDR niet als van hoge waarde wordt beschouwd.

Sluitingsdatum

De RSPO-grensdatum gaat vooraf aan de EUDR-grensdatum (31 december 2020), terwijl de RSPO-grensdatum primaire bossen beschermt vanaf november 2005 en vanaf november 2018 voor secundaire bossen (RSPO P&C 2018).

Omvat de RSPO P&C van 2018 de wettigheidscriteria?

uitbreiden_meer

Omdat de RSPO-vereisten inzake legaliteit grotendeels in lijn zijn met de EUDR-vereisten, bevindt de RSPO zich in een goede positie om informatie over legaliteit te faciliteren. De RSPO P&C van 2018 dekt zeven van de negen EUDR-wettigheidsvereisten en de twee die niet expliciet in de standaard worden genoemd (belastingen en anti-corruptie) vallen onder de algemene verplichting voor certificeringseenheden om zich te houden aan de wetten van het producerende land.

Welk niveau van geolocatie/traceerbaarheid is vereist voor de EUDR, en hoe ondersteunt RSPO-certificering dit?

uitbreiden_meer

RSPO streeft ernaar haar leden te ondersteunen bij het verstrekken van informatie over de EUDR-geolocatievereisten. 'Geolocatie' betekent de geografische locatie van een perceel dat wordt beschreven door middel van lengte- en breedtegraadcoördinaten die overeenkomen met ten minste één breedtegraad- en lengtegraadpunt en met gebruikmaking van ten minste zes decimalen. Voor percelen van meer dan vier hectare die worden gebruikt voor de productie van de relevante goederen, met uitzondering van vee, wordt dit verstrekt met behulp van polygonen met voldoende lengte- en breedtegraden om de omtrek van elk perceel te beschrijven. De RSPO P&C 2018 vereist dat geolocatie-informatie beschikbaar is voor alle verse fruittrossen (FFB) (gecertificeerd en niet-gecertificeerd). De RSPO P&C van 2018 vereist echter geen polygonen van 6-cijferige geolocatiegegevens. Dit wordt aangepakt door de oprichting van het RSPO-certificerings-, traceerbaarheids- en handelssysteem, prisma, waarmee producenten (op vrijwillige basis) de EUDR-conforme informatie aan het traceerbaarheidssysteem kunnen toevoegen, zodat naleving kan worden aangetoond (zie meer informatie hieronder). .

Als ik RSPO Segregated (SG) of Identity Preserved (IP) aanschaf, betekent dit dan dat ik zal voldoen aan de EUDR?

uitbreiden_meer

Zowel IP als SG zullen bedrijven helpen om naleving van de EUDR aan te tonen, aangezien aan alle voorwaarden is voldaan om de noodzakelijke EUDR-informatie te verstrekken. prisma helpt leden alle relevante informatie te extraheren. Noch IP, noch SG vormen echter een formele garantie voor naleving van de EUDR. Die verantwoordelijkheid blijft bij de exploitant/handelaar liggen en er zijn nog steeds verschillen in definitie, wat betekent dat bedrijven ervoor moeten zorgen dat hun leverancier alle extra EUDR-conforme informatie in het prismasysteem heeft ingevoerd.

De EUDR FAQ vermeldt dat Mass Balance (MB) niet wordt geaccepteerd. Betekent dit dat RSPO MB nooit aan de eisen zal voldoen?

uitbreiden_meer

De Europese Commissie definieert MB als het “vermengen van EUDR-conform materiaal met niet-EUDR-conform materiaal”, wat niet is toegestaan. RSPO MB zoals gebruikt in de sector heeft een andere definitie: “het mengen van gecertificeerd met niet-gecertificeerd materiaal”. Dit is niet in strijd met de EUDR. Bedrijven zullen moeten aantonen dat het niet-gecertificeerde deel van de MB legaal geproduceerd en ontbossingsvrij is.

Hoe zit het met kredieten?

uitbreiden_meer

EUDR verbiedt de aankoop of verkoop van credits niet, wat betekent dat het voor Europese bedrijven nog steeds mogelijk is om credits te gebruiken als onderdeel van hun verantwoord inkoopbeleid en om kleine boeren te ondersteunen. Bedrijven moeten er echter voor zorgen dat hun fysieke aanbod EUDR-conform is.

prisma en RSPO-tools/bronnen voor compliance

Hoe kunnen RSPO-tools en -bronnen helpen bij de naleving van de EUDR?

uitbreiden_meer

RSPO bevindt zich in een goede positie om naleving van EUDR te vergemakkelijken. De Verordening zelf erkent door derden geverifieerde systemen als instrumenten die door bedrijven kunnen worden gebruikt bij hun risicobeoordeling, zonder in de plaats te komen van de wettelijke verantwoordelijkheid van de exploitanten met betrekking tot due diligence. 

prisma, wat staat voor "Palm Rbron Iinformatie en Sduurzaamheid Management”, is een hulpmiddel ontwikkeld door de RSPO, gericht op het bieden van een dynamisch en responsief raamwerk om zich aan te passen aan het evoluerende mondiale duurzaamheidslandschap.

Hiermee kunnen leden relevante EUDR-conforme informatie in de hele toeleveringsketen uploaden en traceren. 

Hoe zal Prisma de ontbossingsstatus van producten identificeren?

uitbreiden_meer

prisma biedt een dynamisch raamwerk dat is ontworpen voor het volgen en beheren van essentiële duurzaamheidsgegevens in de toeleveringsketen van palmolie. Door gebruik te maken van het RSPO-certificeringsproces integreert Prisma belangrijke gegevenspunten zoals openbaarmaking van de aanbodbasis, analyse van veranderingen in landgebruik en auditresultaten. Deze integratie helpt bij het identificeren van de grenzen van oliepalmplantages en de jaren waarin land aanvankelijk werd omgezet, wat cruciaal is voor het monitoren van nieuwe landontginningsactiviteiten die als ontbossing kunnen worden beschouwd.

Bovendien zorgt Prisma's Trade and Traceability-module ervoor dat terwijl RSPO-gecertificeerde palmolie zich verplaatst van de plantages (upstream) via de fabrieken en verder naar de eindconsument (downstream), alle duurzaamheidsinformatie, inclusief de ontbossingstatus, nauwkeurig en transparant wordt bijgehouden. Hierdoor kunnen leden en belanghebbenden verifiëren dat de palmolieproducten die zij gebruiken of verkopen voldoen aan strikte milieunormen, met als doel de ontbossing tot een minimum te beperken en de inspanningen op het gebied van duurzaamheid te verbeteren.

Is het gebruik van prisma vereist voor RSPO-leden?

uitbreiden_meer

Net als zijn voorganger PalmTrace zal prisma van alle actoren in de toeleveringsketen die zich bezighouden met RSPO-gecertificeerde producten eisen dat zij het platform gebruiken. Volgens de huidige RSPO-normen moeten deze actoren zich registreren bij het RSPO IT-platform om hun RSPO-certificeringslicentie te verkrijgen en/of om deel te nemen aan de verkoop of aankoop van credits. Nu prisma PalmTrace gaat vervangen, zal het een essentieel instrument worden voor compliance- en certificeringsbeheer.

Hoe kunnen RSPO-leden hun leveranciers en belanghebbenden trainen in het gebruik van prisma? Zal de RSPO hiervoor trainingsmateriaal en middelen ter beschikking stellen?

uitbreiden_meer

RSPO is toegewijd aan het ondersteunen van haar leden met onboarding- en trainingsbronnen. Er zullen uitgebreide prismahandleidingen, begeleidingsdocumenten en instructievideo's worden ontwikkeld om dit proces te ondersteunen. Daarnaast zullen er vóór de lancering van het platform onboarding- en trainingssessies worden georganiseerd en daarna worden voortgezet om een ​​naadloze adoptie te garanderen.

Wanneer is prisma beschikbaar voor leden?

uitbreiden_meer

prisma zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 4 toegankelijk zijn voor leden.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van prisma?

uitbreiden_meer

Net als bij PalmTrace zijn er naast de standaard administratiekosten geen extra kosten. Er is meer informatie beschikbaar hier.

Zal prisma ook niet-gecertificeerde volumes omvatten, inclusief geolocatiegegevens voor niet-gecertificeerde volumes?

uitbreiden_meer

prisma zal zich in eerste instantie richten op het verbeteren van de traceerbaarheid van RSPO-gecertificeerde producten, met plannen om in daaropvolgende fasen niet-gecertificeerde volumes (in MB-levering) op te nemen. Deze gefaseerde aanpak zorgt ervoor dat we prioriteit geven aan het opzetten van een robuust systeem voor gecertificeerde producten voordat we de mogelijkheden uitbreiden naar niet-gecertificeerde volumes. We zullen na de lancering actief met onze leden samenwerken om de meest effectieve manieren te onderzoeken en te bepalen waarop prisma ondersteuning kan bieden bij het beheren van gegevens voor niet-gecertificeerde volumes.

Krijgen Betrokken

Of u nu een individu of een organisatie bent, u kunt zich aansluiten bij het wereldwijde partnerschap om palmolie duurzaam te maken.

Als een individu

Neem een ​​standpunt in voor duurzame palmolie. Ontdek hoe u merken en bedrijven kunt beïnvloeden.

Meer over individuele actie

Als kleine boer

Ontdek hoe het gebruik van duurzame landbouwpraktijken via RSPO-certificering uw opbrengst kan verhogen en meer.

Meer over de impact van kleine boeren

Als organisatie

Verminder de negatieve sociale en milieueffecten door gecertificeerde duurzame palmolie te produceren en in te kopen.

Meer over organisatie-invloed

Als lid

Krijg snel toegang tot bronnen, nieuws en inhoud die voor u belangrijk is.

Meer over ledeninhoud