Onze impact

Roadmap naar verandering

Verandering creëren, impact meten

Hoe gaan we om met technische veranderingen?

Welke onderwerpen zijn de belangrijkste impactgebieden waar RSPO kan bijdragen? Waarom is het aantonen van impact zo belangrijk? Om deze te bepalen, ontwikkelen we voortdurend ons Monitoring, Evaluation and Learning (MEL)-systeem om als blauwdruk te dienen en ons in staat te stellen onze voortgang in kaart te brengen als:

 • Een normenstelsel
 • Een engagementplatform
 • Een leider op het gebied van duurzaamheid

RSPO-theorie van verandering

De RSPO Theory of Change (ToC) is de routekaart die ondersteunt hoe RSPO zijn doelstellingen en visie op het duurzaam maken van palmolie wil bereiken. Onze Theory of Change definieert de leidende principes, rollen en strategieën bij het creëren van een sectorbreed ecosysteem dat de productie en consumptie van duurzame palmolie ondersteunt en versnelt, met als doel een positieve impact te creëren, evenwichtig verdeeld over drie pijlers: People, Planet en Welvaart. De RSPO ToC wordt regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat deze in lijn is met de evoluerende aard van duurzaamheid.

Voor een optimale weergave van deze geanimeerde infographic raden wij u aan uw browser bij te werken naar de nieuwste versie.

 
 
VISION
Duurzame palmolie is de norm
BEGIN VANAF HET BEGIN
 
Dit zijn de rollen van RSPO bij het stimuleren van verandering
ROLLEN
Normen systeem
Betrokkenheidsplatform
Duurzaam leiderschap
Normen systeem

RSPO is verantwoordelijk voor het leiden van de multi-stakeholder activiteiten die betrokken zijn bij de effectieve ontwikkeling, implementatie en verificatie van standaarden om impact te stimuleren.

Betrokkenheidsplatform

Deze rol versterkt RSPO als samensteller van het maatschappelijk middenveld, de overheid, het bedrijfsleven en de industrie, die samenkomen om de uitdagende problemen aan te pakken, te innoveren, te ontwikkelen en te investeren in sectoroplossingen.

Duurzaam leiderschap

RSPO neemt de rol op zich van het leiden van sectortransformatie door middel van een gedeelde visie, coördinatie, thought leadership en optreden als katalysator voor verandering.

STRATEGIEËN

RSPO brengt belanghebbenden en ondersteuners samen via verschillende mechanismen (rondetafelgesprekken, werkgroepen, taskforces, bestuursstructuren, enz.) rond een gemeenschappelijke visie, kansen om betrokken te raken en duidelijke strategieën voor verandering. Deze mobilisatie strekt zich ook uit tot investeringen en middelen ter ondersteuning van de uitvoering.

MOBILISEREN
 • Innovatie in standaarden en benchmarks

  Samenwerken met belanghebbenden en andere systemen om de principes, criteria en praktijken te definiëren die duurzame palmolieproductie mogelijk maken.

 • Geloofwaardige certificering, verificatie en klacht

  Zekerheid die het vertrouwen van de belanghebbenden wekt en erop vertrouwt dat aan de duurzaamheidseisen wordt voldaan.

 • Participatieve aanpak voor kleine boeren

  Opname van meer kleine boeren in het RSPO-systeem om duurzaam te produceren en te profiteren van duurzame palmolieproductie en -handel.

 • Jurisdictiebenaderingen voor collectieve impact

  Katalyseren van een platform voor collectieve impact.

 • Het genereren van vraag, toezeggingen en acceptatie

  Toezeggingen en acceptatie van duurzame palmolie bevorderen om duurzame productie te stimuleren.

 • Matchen van vraag en aanbod

  Het vergroten van zowel het volume als de diversiteit van het aanbod en de markten en het matchen hiervan om de leveringszekerheid voor de markt en de markttoegang voor telers op de lange termijn te versterken.

 • Betrokkenheid van de ondersteunende sector

  Een stimulerende omgeving creëren door een katalysator, pleitbezorger en partner te zijn voor beleid en stimulansen, investeringen, regulering en handhaving.

Business Case
Onderzoek en bewijs
UITGANGEN

RSPO en alle gemobiliseerde actoren werken samen en implementeren de strategieën en ondersteunende activiteiten. Acties zijn onder meer de uitvoering van de P&C, verificatie/borging, ondersteuning bieden, oplossingen zoeken, leren en voortgang meten. Naarmate bewijs en resultaten beschikbaar komen, worden deze verspreid, wat leidt tot adaptief beheer en schaalvergroting.

Een belangrijk onderdeel van het veranderingsproces is dat RSPO de businesscase voor duurzame palmolie opbouwt en ervoor zorgt dat doorlopend onderzoek wordt uitgevoerd om meer bewijs te krijgen over de impact van RSPO en om continue verbetering te stimuleren.

ACT
Meer markten, nieuwe betrokken actoren, institutionele ondersteuning
Verhoogde toezeggingen, markten en acceptatie
Platform & dialogen
Verhoogd lidmaatschap
Meer promotie en bekendheid
Verbeterde traceerbaarheid van de waardeketen

Met een grotere acceptatie door de markt en een verbeterde faciliterende omgeving zijn er meer markten, nieuwe betrokken actoren en institutionele ondersteuning.

Meer telers, hectares
en volumes
Effectieve standaarden & implementatiesystemen
Erkenning & harmonisatie
Geïmplementeerde BMP's
Participatie van kleine boeren
Meer kennis & capaciteit
Gemobiliseerde telers & acteurs

Naarmate meer bedrijven de RSPO-principes en -criteria toepassen en de transparantie en inclusie toenemen, zijn er meer telers, hectaren en volumes gecertificeerde duurzame palmolie.

Trust
TUSSENTIJDSE UITKOMSTEN
Minder vervuiling en uitstoot van broeikasgassen
Consistente verantwoording en handhaving
Ecosystemen beter beschermd
Incentives
Gebruik van hulpbronnen geminimaliseerd
Ondersteunend beleid
Productiviteit geoptimaliseerd
Verhoogde investering
Verbeterd risicobeheer
Duurzaam versus niet-duurzaam onderscheiden
Veilig & fatsoenlijk werk
Wereldwijde beschikbaarheid van duurzame PO & PKO
Mensenrechten gerespecteerd
RESULTATEN OP LANGE TERMIJN
Gedrag van actoren verschuift en outputs en outcomes worden tastbaar en meetbaar. Hierdoor gedragen markten en de actoren die die markten beïnvloeden zich anders, met als doel om van duurzame palmolie de norm te maken.
Waarbij grotere volumes duurzame palmolie uit verschillende productieopstellingen via meer bedrijven naar meer markten gaan. Dit vereist dat telers van elke omvang over de hele wereld deelnemen met grotere volumes duurzaam geproduceerde palmolie, verkopen op meer markten, met meer actoren die duurzame palmolie kopen, erin investeren en gebruiken.
Markt voor duurzame palmolie
TRANSFORMEER
 • Biodiversiteit beschermd

  Biodiversiteit, of de verscheidenheid aan leven, vormt de basis van de gezondheid van ecosysteemdiensten en stelt ecosystemen in staat zich aan te passen aan verstoringen (veerkracht). Het behoud van de biodiversiteit omvat het behoud van zeldzame, bedreigde en bedreigde soorten en het behoud van HCV-gebieden.

 • Ecosysteemdiensten verbeterd

  Essentiële ecosysteemdiensten van natuurlijke en beheerde ecosystemen blijven behouden, wat bijdraagt ​​aan het welzijn van de planeet en de mensen. Deze omvatten schone lucht en water, voedsel, brandstof en cultuur.

 • Neutraliteit van bodemdegradatie

  Een staat waarin de hoeveelheid en kwaliteit van landbronnen die nodig zijn om ecosysteemfuncties en -diensten te ondersteunen en de voedselzekerheid te verbeteren, stabiel blijft of toeneemt (SDG 15.3.1), rekening houdend met landproductiviteit, landbedekking en verandering, en koolstofvoorraden.

 • Duurzame ruimtelijke ordening

  Nationale/subnationale praktijken en technologieën integreren het beheer van land, water, biodiversiteit en andere natuurlijke hulpbronnen om aan de menselijke behoeften te voldoen en tegelijkertijd de duurzaamheid van ecosysteemdiensten op lange termijn en een concurrerende, veerkrachtige palmoliesector te waarborgen.

 • Bureau en stem

  Alle rechthebbenden (bijv. arbeiders, gemeenschappen, vrouwen, migranten, inheemse volkeren, kwetsbare bevolkingsgroepen, enz.) kunnen hun rechten activeren, er toegang toe krijgen en hun rechten opeisen door hun betrokkenheid bij de productie van en handel in palmolie.

 • Inclusief toegang tot voordelen

  Economische, sociale en ecologische waarde komt toe aan alle betrokkenen in de palmoliesector.

 • Gemeenten en bedrijven in harmonie

  Geschillen en klachten tussen gemeenschappen, palmolietelers en andere actoren in de palmoliesector worden opgelost en vervangen door gedeeld begrip, dialoog en minnelijke en vreedzame oplossing.

 • Duurzame en veerkrachtige bedrijven

  Bedrijven van elke omvang en schaal kunnen concurreren in de economische schokken op de lange termijn en in het weer.

 • Level playing field

  Consistent, onbevooroordeeld en rechtvaardig beleid en systemen voor alle actoren zorgen voor duidelijkheid van de regels en bepalen de geest van participatie. Een gelijk speelveld vereist een consistente toepassing van regels en de handhaving daarvan. Dit creëert een situatie van eerlijke concurrentie, toegang tot markten en financiering, en kansen voor iedereen.

EFFECTEN

Duurzaam levensonderhoud en armoedebestrijding

Mensenrechten beschermd, gerespecteerd en verholpen

De palmoliesector beschermt en verbetert het levensonderhoud, gelijkheid en sociaal welzijn op het platteland. Mensenrechten worden gerespecteerd. Mensen nemen deel aan processen die hen aangaan met gedeelde toegang en voordelen. Iedereen die betrokken is bij de productie van palmolie heeft gelijke kansen om zijn of haar potentieel in werk en gemeenschap te vervullen, met waardigheid en gelijkheid, en in een gezonde werk- en leefomgeving.


Competitieve, veerkrachtige en duurzame sector


 

Duurzame palmolie bereikt zijn volledige potentieel als bijdrage aan innovatieve economieën en versnelde welvaart, en als model voor groene en inclusieve groei voor opkomende economieën. Een duurzame, concurrerende en veerkrachtige palmoliesector zorgt voor levensvatbaarheid op lange termijn van de volledige toeleveringsketen en gedeelde voordelen voor de particuliere sector, evenals het levensonderhoud van de mensen en gemeenschappen waar palmolie wordt verbouwd.

Bewaarde, beschermde en verbeterde ecosystemen die voorzien in de volgende generatie

Ecosystemen en hun goederen en diensten worden behouden, beschermd, verbeterd en veerkrachtig gemaakt door duurzame consumptie, productie en beheer van natuurlijke hulpbronnen [duurzaam beheer van bossen, bestrijding van woestijnvorming, stoppen en terugdraaien van landdegradatie, stoppen van biodiversiteitsverlies (SDG 15)]. Klimaatverandering wordt aangepakt door middel van continue reducties van broeikasgassen en lucht- en waterverontreiniging wordt beheerst.

DOELEN

Veerkrachtige en gezonde landschappen en gemeenschappen

Bescherming en herstel van hulpbronnen, en mensen hebben de middelen om voor zichzelf te zorgen en voor hun rechten op te komen.

Groene & inclusieve groei

Duurzame palmolie is een motor voor economische groei en ontwikkeling op lokaal, regionaal en nationaal niveau, en zorgt ervoor dat natuurlijke rijkdommen de hulpbronnen en milieudiensten blijven leveren waarop welzijn berust. Voordelen komen ten goede aan alle betrokkenen.

 
 
HIER BEGINNEN
De leidende principes vormen de basis die de RSPO vormen en verankeren hoe de RSPO werkt. Ze worden gekenmerkt door Relevantie en Vertrouwen.
LEIDENDE PRINCIPES
RELEVANTIE
TRUST
Continue verbetering
Innovatie
Uitlijning
Geloofwaardigheid
inclusiviteit
 

RSPO en haar leden leveren een voortdurende inspanning om tools, systemen, services, processen, transparantie, levering en de organisatie altijd te verbeteren.

 

RSPO en haar leden zoeken naar oplossingen die voldoen aan nieuwe vereisten, uitdagingen, onuitgesproken behoeften en kansen.

 

Ervoor zorgen dat alle aspecten (leiderschap, programma's, personeel, strategieën, management) van de RSPO-organisatie en RSPO-belanghebbenden worden gesynchroniseerd en gefocust met de visie, doelen en prioriteiten om betere resultaten te bereiken en impact te stimuleren.

 

Geloofwaardigheid komt tot stand door betrouwbaarheid en expertise. Om aan geloofwaardigheid te blijven winnen, kunnen RSPO en haar leden (we zijn allemaal RSPO) deze waarde demonstreren door middel van transparantie, communicatie, het delen van kennis en het vertrouwen op de expertise van haar leden en partners, evenals het ontwikkelen van haar eigen capaciteiten.

 

Alle soorten telers, bedrijven, actoren in de toeleveringsketen, productiesystemen, gemeenschappen, regio's, ngo's, lokale autoriteiten, enz. zijn welkom om deel uit te maken van de visie en missies van RSPO.

ENGAGEMENT

Alle actoren engageren zich om hun bijdrage te leveren aan de transformatie van markten.

SAMENWERKING

De noodzaak erkennen om samen te werken en dat waar te maken: transformatie van markten kan niet plaatsvinden zonder samenwerking.

VERANTWOORDING

Toezeggingen moeten worden nagekomen met een gedeelde verantwoordelijkheid voor impact. De verwachting van partners en alle leden is dat ze actief deelnemen en samenwerken om de markten te transformeren en dat er een wederzijdse en overeengekomen verantwoordelijkheid is voor de resultaten.

ENGAGEMENT, SAMENWERKING EN VERANTWOORDELIJKHEID

scroll omhoog
om dit te zien
boom groeien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RSPO
 
RSPO en andere actoren stimuleren resultaten en impact

Downloadbare ToC-documenten

Titel
Bestandstype
Taal
Gewijzigd
pdf
03 november 2022
pdf
03 november 2022
pdf
03 november 2022

Monitoren en evalueren van output en outcomes

RSPO gebruikt een structuur op drie niveaus voor het verzamelen en beoordelen van gegevens. Gegevens van niveau 1 en 2 vormen de basis van RSPO-gegevens, als resultaat van het RSPO-lidmaatschap en de bijbehorende certificeringssystemen. Dit wordt vervolgens gebruikt als basis voor het rapporteren over RSPO-resultaten en impact als certificeringsstandaard, en de bijdrage van RSPO-leden aan het mondiale duurzaamheidslandschap. Niveau 3 draait om gegevens die zijn verzameld uit diepgaande, in opdracht uitgevoerde en onafhankelijke onderzoeken, die worden gebruikt om het verhaal van onze resultaten en impact te bevestigen en te verbeteren.

Tot nu toe hebben we een grote hoeveelheid niveau 1- en 2-gegevens verzameld. We zijn bezig deze gegevens te verzamelen in een samenhangende reeks impactindicatoren die de uitkomsten en impact van RSPO beschrijven in lijn met de drie pijlers van de RSPO Theory of Change: Mensen, Welvaart en Planeet.

Om de verzameling van niveau 3-gegevens te stimuleren, hebben we een Onderzoeksagenda, waarin prioritaire onderzoeksvragen worden beschreven om het onderzoekswerk van RSPO te helpen focussen, informeren en coördineren, en om de samenwerking met de onderzoeksgemeenschap te bevorderen. We werken ook nauw samen met onderzoeksinstellingen om bij te dragen aan onafhankelijk uitgevoerde onderzoeken. Een volledige lijst van voltooid onderzoek naar de impact van RSPO-certificering, in opdracht van RSPO en onafhankelijk uitgevoerde onderzoekers, kunt u vinden in onze Onderzoeksbibliotheek.

Neem contact op

Als u vragen of opmerkingen heeft over de impact van RSPO, neem dan contact op met ons Impacts en Monitoring, Evaluatie & Leren (IMEL) Team.

Fotocredit: RSPO/PT. BGA

Krijgen Betrokken

Of u nu een individu of een organisatie bent, u kunt zich aansluiten bij het wereldwijde partnerschap om palmolie duurzaam te maken.

Als een individu

Neem een ​​standpunt in voor duurzame palmolie. Ontdek hoe u merken en bedrijven kunt beïnvloeden.

Meer over individuele actie

Als kleine boer

Ontdek hoe het gebruik van duurzame landbouwpraktijken via RSPO-certificering uw opbrengst kan verhogen en meer.

Meer over de impact van kleine boeren

Als organisatie

Verminder de negatieve sociale en milieueffecten door gecertificeerde duurzame palmolie te produceren en in te kopen.

Meer over organisatie-invloed

Als lid

Krijg snel toegang tot bronnen, nieuws en inhoud die voor u belangrijk is.

Meer over ledeninhoud