RSPO nieuwe plantprocedure

Voordat er nieuwe oliepalmontwikkelingen plaatsvinden, moeten leden de RSPO New Planting Procedure (NPP) doorlopen: een reeks beoordelingsprocessen door telers en enkele kleine boeren, gevolgd door een verificatie door door derden geaccrediteerde certificeringsinstanties (CB's).

De NPP-processen:

 • Identificeer en behoud gebieden met een hoge beschermingswaarde (HCV) en een hoge koolstofvoorraad (HCS);
 • Voorkom aanplant op veengronden, fragiele en marginale bodems; en
 • Handhaaf de rechten van lokale volkeren, inclusief hun rechten op het land dat wordt ontwikkeld.

Het NPP maakt deel uit van het RSPO-certificeringstraject. Naleving van NPP-vereisten is in overeenstemming met de 2018 RSPO Principles and Criteria (P&C). Zie bijlage 4 van de RSPO nieuwe plantprocedure 2021 document. De NPP wordt om de vijf jaar geüpdatet in overeenstemming met de RSPO P&C.

Het NPP-rapport wordt geverifieerd door de CB's en doorgelicht door het RSPO-secretariaat vóór een openbare commentaarperiode van 30 dagen op de RSPO-website en on-site mededelingenborden voor openbaar commentaar. Nieuwe aanplant en eventuele bijbehorende ontwikkeling kan pas beginnen nadat de periode van 30 dagen voor openbare opmerkingen is voltooid, RSPO-goedkeuring is verleend en aan de van toepassing zijnde lokale wettelijke vereisten is voldaan.

Op welke kleine boeren is het NPP van toepassing?

Het NPP is van toepassing op elke voorgestelde nieuwe ontwikkeling door kleine boeren die de 2019 RSPO Independent Smallholder Standard en/of toepasselijke nationale/lokale interpretatie niet nastreven. Als een bedrijf het certificeringsproces leidt voor een groep kleine boeren, dan is het bedrijf (groepsmanager) verantwoordelijk voor naleving van het NPP.

telers

NPP-inzendingen stapsgewijze handleiding

 1. Telers voeren de volgende beoordelingen uit:
  a) Sociale en milieueffectrapportage (SEIA)
  b) Beoordeling van hoge instandhoudingswaarde en hoge koolstofvoorraad (HCV-HCSA-beoordeling) met behulp van de HCSA-toolkit en de HCV-HCSA-beoordelingshandleiding
  c) Vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming (FPIC)
  d) Analyse van veranderingen in landgebruik (LUCA) (volgens sectie 2.6 van het NPP 2021-document)
  e) BKG
 2. Na verificatie dient de CB de volgende NPP-documenten in bij het RSPO-secretariaat:
  a) Kennisgevingsverklaring: Erkenning door RSPO-lid en CB;
  b) Samenvatting van beoordelingen: rapport dat voorstelt hoe en waar nieuwe oliepalmaanplantingen wel of niet moeten plaatsvinden voor een bepaald beheergebied; en
  c) Geïntegreerd beheersplan: ontwikkeling en operationele planning van de voorgestelde nieuwe ontwikkeling.
  d) Shapefiles: Digitale kaarten die bestanden bevatten zoals shp. schx. dbf. prj. De shapefiles moeten in het WGS84 coördinatensysteem staan.
 3. Het RSPO-secretariaat zal de ingediende NPP-documenten beoordelen.
 4. Zodra het NPP de interne beoordeling van het RSPO-secretariaat doorstaat, wordt het gedurende 30 dagen op de RSPO-website geplaatst voor openbaar commentaar.
 5. Het RSPO-secretariaat zal de goedkeuring van het NPP doorgeven aan de teler. Dit is afhankelijk van de teler die eventuele opmerkingen van belanghebbenden over het NPP behandelt.
 6. Kweker kan nieuwe aanplant starten.

kleine boeren

NPP is van toepassing op kleine boeren wanneer:

 • Het is een nieuw gebied van kleine boer(s) en/of onafhankelijke telers (telers zonder molen), ondersteund door een bedrijf dat lid is van de RSPO (hetzij via bestaande groepslid(s) of nieuwe rekrutering in bestaande groep).
 • Het is een gebied waar nieuwe leden van kleine boeren of onafhankelijke telers zich aansluiten bij een bestaande regeling/georganiseerde kleine boeren of groep telers die gecertificeerd zijn door middel van groepscertificering, beheerd door een aangestelde groepsmanager (geen bedrijf).

Opmerking: Onafhankelijke kleine boeren die de RSPO-standaard voor onafhankelijke kleine boeren nastreven, hoeven geen NPP toe te passen, maar moeten aantonen dat ze voldoen aan de relevante vereisten voor nieuwe aanplant/ontwikkelingen zoals beschreven in de standaard tijdens het certificeringsproces.

NPP-inzendingen stapsgewijze handleiding

RSPO erkent de noodzaak om eenvoudige en ongecompliceerde begeleiding te bieden, evenals kosteneffectieve mechanismen en hulpmiddelen om de naleving van het NPP door kleine boeren te vergemakkelijken. Daarom moeten kleine boeren een op risico gebaseerde benadering toepassen, geleid door vereenvoudigde toolkits voor relevante beoordelingen die naleving van het NPP aantonen.

Stap 1

Kleine boeren voeren een Onafhankelijke Kleine Boer - Landgebruiksrisico-identificatie (IS-LURI) beoordeling om te bepalen of de gebieden in de categorie 'Laag Risico' of 'Risico' vallen. Volg op basis van de resultaten een van de twee hieronder verwerkte inzendingen.

 • Gebieden met laag risico: NPP moet worden ingediend zonder CB-keuring.
 • Risicogebieden: NPP moet worden ingediend met CB-keuring (op afstand en/of via desktopreview).

Stap 2

Gebieden met een laag risico
Kleine boeren voeren een HCV-beoordeling uit met behulp van de HCV-app.

Risicogebieden
Kleine boeren voeren een HCV-HCSA-beoordeling uit in overeenstemming met de vereisten van tabel 3 (paragraaf 2.2 van het NPP 2021-document).

Stap 3

Gebieden met een laag risico
Kleine boeren dienen de volgende documenten in bij de RSPO-secretariaat:

 • Notificatieverklaring kerncentrale (Template 1 van het document NPP 2021).
 • Digitale kaart van wettelijke begrenzing, NPP-gebied en (indien aanwezig) HCS, HCV, veengebieden, oeverbuffer, steil terrein, marginale en kwetsbare grond.
 • Volledige beoordelingsrapporten [SEIA, HCV+IS-LURI, bodemgeschiktheid en topografie (zie sectie 2.4 van het NPP 2021-document), GHG] begeleid door de relevante vereenvoudigde toolkits.
 • LUCA (zie paragraaf 2.6 van het NPP 2021-document).
 • Relevant juridisch document dat wettelijke gebruiksrechten verifieert.
 • Relevant document met betrekking tot de betrokkenheid van belanghebbenden en FPIC-processen.
 • Geïntegreerd beheerplan (Template 3 van het document NPP 2021).

Risicogebieden
CI om te verifiëren dat aan alle NPP-vereisten is voldaan en dient het definitieve NPP-rapport met het volgende in bij de RSPO-secretariaat:

 • Meldingsverklaring NPP samen met de verificatieverklaring van de CI (Template 1 van het NPP 2021-document).
 • Samenvatting van beoordelingsrapporten (Template 2 van het NPP 2021-document).
 • Samenvatting van geïntegreerde beheerplannen (Template 3 van het NPP 2021-document).
 • Digitale kaart van wettelijke begrenzing, NPP-gebied en (indien aanwezig) HCS, HCV, veengebieden, oeverbuffer, steil terrein, marginale en kwetsbare grond.

Stap 4

Het RSPO-secretariaat zal de ingediende NPP-documenten beoordelen.

Stap 5

Zodra de NPP de interne beoordeling van het RSPO-secretariaat doorstaat, wordt deze geplaatst voor 30 dagen lang openbaar commentaar op de RSPO-website.

Stap 6

Het RSPO-secretariaat zal de goedkeuring van de kerncentrale doorgeven aan de kleine boeren of de CB. Dit is afhankelijk van de kleine boeren die reageren op de opmerkingen van belanghebbenden (indien aanwezig) over de kerncentrale.

Stap 7

Kleine boeren beginnen met nieuwe aanplant.