RSPO-procedure voor herstel en compensatie (RaCP)

RSPO-leden zijn verplicht om een ​​High Conservation Value (HCV)-beoordeling van hun bedrijven uit te voeren voordat er nieuwe landontwikkelingen (bijv. aanplant of infrastructuur) plaatsvinden. Dit is om ervoor te zorgen dat landgebieden onder de controle van RSPO-telers die HCV's bevatten of ondersteunen, na november 2005 niet zijn vrijgemaakt voor ontwikkeling.

Er vindt nog steeds niet-conforme landontruiming plaats. Dit is voornamelijk te wijten aan onbekendheid met de RSPO-principes en -criteria (P&C), met name HCV-beoordelingsvereisten en -procedures, of als gevolg van goedkeuring door niet-RSPO-ledentelers, die vervolgens werden overgenomen door RSPO-lidorganisaties.

In plaats van onmiddellijke sancties op te leggen, waaronder schorsing of het uitsluiten van telersleden van certificering, heeft RSPO de Remediation and Compensation Procedure (RaCP) ontwikkeld. Dit biedt een mechanisme voor het herstel van geruimde HCV-gebieden en, indien van toepassing, de compensatie van verloren gegane instandhoudingswaarden.

De RaCP is wereldwijd van toepassing voor zowel gecertificeerde als niet-gecertificeerde RSPO-leden. De procedure is ook van toepassing in regio's waar RSPO nog niet actief is en voor telers die in de toekomst RSPO-lidmaatschap willen aanvragen en/of RSPO-certificering willen aanvragen.

Telers die niet-conforme landontruiming bekendmaken, moeten de RaCP voltooien voordat ze RSPO-certificering kunnen verkrijgen.

Herstel- en compensatiekaart

 • NCLC: niet-conforme landontruiming (strikt beperkt tot landontruiming door RSPO-leden sinds november 2005 zonder voorafgaande HCV-beoordeling met verwijzing naar de RSPO-principes en -criteria)
 • FCL: aansprakelijkheid voor definitieve instandhouding

RaCP in één oogopslag

De procedure vereist dat telers eerst elke nieuwe landontwikkeling die heeft plaatsgevonden openbaar maken zonder een HCV-beoordeling uit te voeren. Als er niet-conforme landopruimingen zijn, worden de milieuverplichtingen berekend via een Land Use Change Analysis (LUCA). Zodra de aansprakelijkheden (zowel ecologisch als sociaal) zijn bepaald en eerdere aanplant binnen verboden gebieden (bijv. Oevergebieden, steile hellingen en veen) is vastgesteld, moeten telersleden (i) sanering ter plaatse uitvoeren voor de getroffen sites, (ii) sanering met betrokken partijen, en/of (iii) compensatie instandhoudingsprojecten.

Opmerkingen:

 • Na de bekendmaking van niet-conforme landontginning zal voor elk geval een compensatiepanel worden toegewezen door de covoorzitters van de werkgroep Biodiversiteit en hoge instandhoudingswaarden (BHCVWG).
  • Het panel bestaat uit vier RSPO-leden van de BHCVWG, met een evenwichtige vertegenwoordiging van belanghebbenden en expertise die geschikt is voor behoud van biodiversiteit en sociale effecten, en één lid van het RSPO-secretariaat. Het panel kan indien nodig worden ondersteund met extra capaciteit, inclusief niet-RSPO-leden.
 • Extern evaluatieproces:
  • De LUCA wordt beoordeeld en geverifieerd door externe specialisten op het gebied van geografische informatiesystemen (GIS).
  • Compensatieplannen worden beoordeeld door onafhankelijke beoordelaars, die het Compensatiepanel ondersteunen bij het geven van feedback over de verdiensten van het plan.

Leidende principes van de RaCP

 1. Compensatieverplichtingen worden bepaald door het gebruik van een matrix, die vegetatiecoëfficiënten combineert als proxy's voor HCV's, de landontginningsperiode, lidmaatschapsstatus en gebieden die milieusanering vereisen. De uiteindelijke schadevergoedingsverplichting wordt uitgedrukt in hectaren.
  1. Vroege gevallen van landontruiming zonder HCV-beoordelingen brengen minder schadevergoedingsplicht met zich mee dan recentere gevallen.
  2. De procedure maakt onderscheid tussen niet-conforme vrijgaven die worden uitgevoerd gedurende de volgende tijdsperioden:
   1. November 2005 tot november 2007 (proefperiode voor de implementatie van de RSPO-principes en -criteria – 2007)
   2. November 2007 tot 31 december 2009 (eerste RSPO-lid werd gecertificeerd)
   3. 1 januari 2010 tot 9 mei 2014 (RSPO New Planting Procedure werd geïntroduceerd)
   4. 9 mei 2014 (RaCP werd geïntroduceerd)
  3. Niet-conforme landontruiming door RSPO-leden na november 2007 brengt hogere vergoedingsverplichtingen met zich mee. Elke landontruiming na 9 mei 2014 door RSPO-leden kan uitzetting tot gevolg hebben.
 2. RSPO erkent dat bedrijven niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor landontginning na 2005 in gebieden waar het bedrijf op dat moment geen managementcontrole had, en moedigt haar leden aan om due diligence te betrachten bij het verwerven van land voor uitbreiding van oliepalmen. De RaCP maakt daarom onderscheid tussen bedrijfs- en niet-bedrijfsontruiming, waarbij telers niet verplicht zijn om te compenseren voor landontruiming waarvan kan worden aangetoond dat het om niet-zakelijke ontginning gaat.
  1. Bedrijfsontruiming is elk land dat is vrijgemaakt voor plantages, of faciliteiten die rechtstreeks en exclusief zijn gebouwd om plantages en hun activiteiten te ondersteunen (zoals aangetoond door lokale masterplannen en/of andere officiële documentatie).
  2. Ontruiming van land door niet-ondernemingen omvat ontruiming voor andere doeleinden, waaronder overheidsprojecten waarbij openbare werken of andere voorzieningen van openbaar belang betrokken zijn, of door leden van lokale gemeenschappen die individueel handelen om in hun levensonderhoud te voorzien en zonder financiering door enige instelling en/of organisatie.

Bronnen

De volledige RaCP-vereisten en andere gerelateerde documenten zijn beschikbaar hier.

Statistieken

Bijgewerkt: november 2019

Cijfers zijn verzameld van bedrijven met openbaar gemaakte aansprakelijkheden die LUCA's hebben ingediend.

Verandering in landbedekking vanaf 2005 in gebieden die zijn ontwikkeld zonder voorafgaande HCV-beoordeling (op basis van vegetatiecoëfficiënt)

 • De staafdiagrammen en de tabel geven een samenvatting van de veranderingen in landbedekking tijdens de ontwikkeling van landgebieden vanaf november 2005 zonder voorafgaande HCV-beoordeling.
 • Het grootste deel van de niet-conforme ontruimingen had betrekking op aangetaste of sterk aangetaste vegetatie (bv. open grasland en struikgewas) en bestaande boslandbouwaanplantingen
 • Minder dan 4% van het land dat zonder HCV-beoordelingen werd gekapt, ging gepaard met het verlies van hoogwaardig bos.
 • De getoonde cijfers vertegenwoordigen de totale landontginning op land dat eigendom is (inclusief landgebieden verworven van niet-RSPO-leden) en/of beheerd door RSPO-leden. Verdere analyses, die momenteel aan de gang zijn, zullen onderscheid maken tussen landontginning door RSPO-leden en niet-leden.

Trackers

De onafhankelijke RaCP-volgers voor kleine boeren en telers geven een overzicht van de mogelijke aansprakelijkheden van RSPO-telers en de stadia van de RaCP die de beheereenheden momenteel doormaken. De informatie voor de verschillende managementeenheden wordt geaggregeerd naar hun respectieve groepslidmaatschap.

Note: Onafhankelijke kleine boeren hebben momenteel uitstel van compensatie.

Disclaimer: De RaCP-tracker wordt geüpgraded en bevindt zich momenteel in de BETA-testfase. Neem dan contact met ons op via [e-mail beveiligd] als u vragen of feedback heeft.