De Roundtable on Sustainable Palm Oil (“RSPO”) wil haar toewijding uitdrukken om ervoor te zorgen dat de privacy van de informatie en persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, wordt bewaard en bijgewerkt in overeenstemming met de internationale normen voor gegevensbescherming.

In overeenstemming met onze toezegging hebben we het volgende privacybeleid ("beleid") aangenomen in overeenstemming met de Maleisische wet op de bescherming van persoonsgegevens van 2010 (PDPA) en de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG).

A. Toepasselijkheid

Dit beleid vormt een integraal onderdeel van het raamwerk voor de verwerking door de RSPO van de persoonsgegevens (inclusief gevoelige persoonsgegevens) en is van toepassing op onze relatie met de categorieën personen waarop de PDPA en de AVG van toepassing zijn, inclusief maar niet beperkt tot onze leden , werknemers, klanten, opdrachtgevers, investeerders, sponsors, leveranciers, organisatoren van evenementen, evenementmanagers, promotors en contractanten, al dan niet contractueel. Dit beleid is een juridisch bindend document waaraan gewoonlijk wordt verwacht dat het wordt nageleefd.

Dit beleid regelt de manier waarop RSPO persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, verwerkt, onderhoudt en vrijgeeft, waaronder namen, telefoonnummers, e-mailadressen, kantoor- of woonadressen en al dergelijke persoonlijke identificatie-informatie (hierna "Persoonlijke gegevens" genoemd) van elk lid of enige andere gegevensverstrekker in zijn database. Dit beleid is ook van toepassing op het aanmeldingsformulier voor lidmaatschap, evenals op het gebruik van de RPSO-website en andere sociale media-websites.

Het beleid moet worden gelezen samen met de gedragscode van het lid en/of de individuele contracten die zijn aangegaan met RSPO, naargelang het geval. Van RSPO-leden en/of gegevensverstrekkers wordt verwacht dat ze alle voorwaarden van dit beleid hebben gelezen en begrepen.

B. Persoonsgegevens

De term "Persoonsgegevens" wordt in overeenstemming met de Wbp en de AVG gedefinieerd als het omvatten van alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatoren die verwijzen naar de fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van de persoon.

Naast de algemeenheid van de voorwaarden zoals gedefinieerd door de PDPA, kunnen persoonlijke gegevens waarnaar in dit beleid wordt verwezen, betrekking hebben op alle natuurlijke personen, inclusief RSPO-leden en hun vertegenwoordigers, RSPO-werknemers, klanten, klanten, investeerders, leveranciers, sponsors, aannemers of andere personen die niet specifiek worden genoemd (gezamenlijk "Gegevenssubject").

Toestemming betekent elke gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of door een duidelijke actieve handeling, instemt met de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens;

Inbreuk in verband met persoonsgegevens betekent een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Onder verwerking wordt verstaan ​​de al dan niet geautomatiseerde bewerking of het geheel van bewerkingen op persoonsgegevens of op een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen.

Toezichthoudend orgaan is de autoriteit die in de eerste plaats verantwoordelijk is voor de afhandeling van grensoverschrijdende gegevensbeschermingsactiviteiten. Tot de verantwoordelijkheden behoort onder meer het coördineren van onderzoek naar klachten van de betrokkene.

Derde betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of instantie anders dan de betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en personen die, onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken;

Het staat de RSPO vrij om de volgende Persoonsgegevens van een Betrokkene te verzamelen en te verwerken:

 • persoonlijke gegevens zoals naam, identiteitskaart/paspoort/burgerservicenummer, leeftijd, geslacht, nationaliteit, geboortedata, woon- en zakelijke adressen, adressen van sociale media-websites, contactnummers, e-mailadres en dergelijke andere relevante informatie die de betrokkene identificeert;
 • informatie over bedrijven, handel of diensten waarbij de Betrokkene betrokken is;
 • betalingstransacties - via cheque, creditcard of betaalkaart, PayPal of online bankoverschrijvingen;
 • alle factureringsgegevens voor diensten, inclusief eventuele annuleringen;
 • alle andere informatie die in de toekomst door ons is, is of zal worden verzameld, of informatie die de betrokkene aan de RSPO verstrekt in verband met diensten of contractuele verplichtingen, inclusief gegevens die zijn verzameld uit enquêtes, vragenlijsten, transacties of enige correspondentie met de RSPO;
 • Individuele persoonlijke voorkeuren van de Betrokkene, zoals de taal, het product of de inhoud, evenals communicatievoorkeuren;
 • de keuze van de betrokkene met betrekking tot het ontvangen van toekomstige communicatie over toekomstige vergaderingen, evenementen, conferenties of seminars georganiseerd door de RSPO;
 • alle vragen, opmerkingen of berichten die naar de RSPO zijn verzonden via de RSPO-website of een andere sociale-mediawebsite; en
 • IP-adres van een betrokkene die de RSPO-website bezoekt, zich aanmeldt voor en zich registreert voor lidmaatschap, vragen verstuurt of berichten/opmerkingen uploadt in een door RPSO gehost forum.

De verwerking van uw Persoonsgegevens wordt voor bepaalde doeleinden verplicht geacht, waarbij de RSPO uw Persoonsgegevens nog steeds kan verwerken zonder uw toestemming als dit voor een dergelijk doel noodzakelijk is. Hieronder vallen onder meer de verwerking van Persoonsgegevens:

 • voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • op uw verzoek, met het oog op het aangaan van een contract met de RSPO;
 • voor naleving van enige wettelijke verplichting waaraan RSPO is onderworpen, anders dan een verplichting opgelegd door een contract;
 • om uw vitale belangen te beschermen;
 • voor de rechtspraak; of
 • voor de uitoefening van functies die door of krachtens enige wet aan een persoon zijn opgedragen.

C. Gevoelige persoonsgegevens

Gevoelige Persoonsgegevens zijn alle persoonsgegevens die bestaan ​​uit informatie over uw fysieke (raciale of etnische afkomst) genetische gegevens of biometrische gegevens of geestelijke gezondheid of toestand, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen of andere overtuigingen van soortgelijke aard, het plegen of beweerd plegen van een misdrijf of enige andere informatie die door de Wbp wordt voorgeschreven als Gevoelige Persoonsgegevens.

Het is ons uitdrukkelijke beleid om geen gevoelige persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken, tenzij vereist door toepasselijke of relevante wetten bij het uitvoeren van specifieke verplichtingen. U wordt geadviseerd GEEN gevoelige persoonlijke gegevens in te dienen als u niet wilt dat de RSPO dergelijke gegevens verzamelt of verwerkt.

In het geval dat u Gevoelige Persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, worden deze geacht uit eigen beweging en met uw uitdrukkelijke toestemming te zijn verstrekt. De RSPO zal alle gevoelige persoonlijke gegevens als vertrouwelijk behandelen en dergelijke gegevens zullen onderworpen zijn aan de voorwaarden van het beleid.

D. Koekjes

Een cookie, ook wel HTTP-cookie, webcookie of browsercookie genoemd, is een klein stukje gegevens dat vanaf de RSPO-website wordt verzonden en in uw webbrowser wordt opgeslagen terwijl u op de RSPO-website surft. Elke keer dat u de RSPO-website bezoekt, stuurt de browser de cookie terug naar de server om de website op de hoogte te stellen van uw eerdere activiteit.

Cookies zijn ontworpen als een mechanisme voor de website om informatie te onthouden of om uw browse-activiteit vast te leggen. Cookies verzamelen geen persoonlijke gegevens of dergelijke informatie die verband houdt met of wordt beschouwd als persoonlijke identificatie-informatie.

Wanneer u de RSPO-website bezoekt, wordt er bepaalde informatie opgeslagen door de RSPO, zij het van ondergeschikt belang. Door de website te bezoeken en door uw voortdurende of regelmatige gebruik van de website, wordt u geacht de voorwaarden van dit beleid te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan. Als zodanig zal de daarin verzamelde informatie dienovereenkomstig worden verwerkt.

De RSPO kan naar eigen goeddunken cookies gebruiken voor trackingdoeleinden met de bedoeling enquêtes uit te voeren, statistische analyses uit te voeren of voor dergelijke marketing- of advertentiedoeleinden.

Als u niet wilt dat uw gegevens worden opgeslagen, wordt u geadviseerd om na elke browsersessie de cookies van uw harde schijf te verwijderen.

E. Links / Gerelateerde websites

U wordt erop gewezen dat de RSPO niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor websites die zijn gekoppeld aan of gerelateerd zijn aan haar website. Verder wordt u geadviseerd om elk respectief privacybeleid van de websites die aan de RSPO-website zijn gekoppeld, te lezen.

F. Hoe we uw Persoonsgegevens verzamelen

De RSPO zal persoonlijke gegevens verzamelen van de betrokkene wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt ingediend. Door dergelijke Persoonsgegevens te verstrekken, wordt de Betrokkene geacht vrijwillig te hebben ingestemd met de verwerking, opslag en verspreiding van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en de voorwaarden van dit Beleid hierin.

Over het algemeen verzamelt de RSPO persoonlijke gegevens van een betrokkene via verschillende bronnen, waaronder maar niet beperkt tot:

 • aanvragen voor RSPO-lidmaatschap;
 • updates ontvangen van een Betrokkene met betrekking tot hun persoonlijke gegevens of enige wijziging daarin, inclusief een adreswijziging;
 • vragen en registraties voor RSPO-evenementen, vergaderingen, seminars of fora;
 • bezoeken aan de RSPO-website en/of een van de sociale media-webpagina's van de RSPO;
 • registraties bij de RSPO en/of de organisatoren van evenementen voor evenementen, zowel online als handmatig;
 • elke transactie of vraag of communicatie met de RSPO;
 • wanneer dergelijke persoonlijke gegevens worden verzameld door promotors, evenementmanagers, evenementorganisatoren of medewerkers van de RSPO tijdens een evenement, functie, bijeenkomst of marketing-, uitbreidings- en promotieactiviteiten; en
 • contracten voor service of services aangegaan met de RSPO.

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens

De RSPO zal uw Persoonsgegevens (inclusief Gevoelige Persoonsgegevens) verzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden:

 • om met u te communiceren over lidmaatschap, vragen of andere verzoeken;
 • om uw deelname aan RSPO-evenementen, toekomstige of promotie-evenementen te vergemakkelijken;
 • om te reageren op uw vragen;
 • voor administratieve doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot facturering, betaling, registratie van nieuwe leden en verlenging van huidige lidmaatschappen;
 • om de services van de RSPO te bewaken en te upgraden;
 • voor directmarketingdiensten;
 • om u bij te werken en informatie te verstrekken over promoties en aankomende evenementen;
 • om onderzoek, enquêtes en statistische analyses uit te voeren;
 • om e-mails te sturen over updates of over evenementen die voor u interessant kunnen zijn;
 • voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • voor naleving van enige wettelijke verplichting waaraan RSPO is onderworpen, anders dan een verplichting opgelegd door een contract.

Openbaarmaking en delen van persoonlijke gegevens

De RSPO beslist naar eigen goeddunken om persoonlijke gegevens te delen met de volgende derde partijen voor de beperkte doeleinden die nodig zijn:

 • RSPO's partners, vertrouwde gelieerde ondernemingen, promotors, organisatoren van evenementen, onderzoekers en adverteerders als onderdeel van de inspanningen om statistische analyses uit te voeren van huidige of toekomstige wereldwijde trends, evenals voor marketing-, reclame- en promotionele doeleinden van toekomstige vergaderingen, conferenties en/of evenementen;
 • externe dienstverleners die helpen bij het beheer van de RSPO en haar website; evenals alle andere sociale-mediawebsites en/of het beheren van activiteiten namens de RSPO, zoals het versturen van nieuwsbrieven en/of e-mails, het uitvoeren van sms-berichten en/of enquêtes; en
 • RSPO's advocaten, juridisch adviseurs, accountants, actuarissen, auditors, consultants, promotors, organisatoren van evenementen en dergelijke andere dienstverleners bij de uitvoering en administratie van haar zaken.

De RSPO zal persoonlijke gegevens niet verkopen, verhandelen of verhuren aan onbevoegde derden.

Door akkoord te gaan met de voorwaarden van dit beleid, wordt u geacht uw onvoorwaardelijke toestemming en toestemming te hebben gegeven om de RSPO toe te staan ​​uw persoonlijke gegevens en de omvang van dergelijke persoonlijke gegevens openbaar te maken en te delen met de hierboven genoemde derde partijen.

Als u een van de seminars, conferenties, vergaderingen, evenementen of functies van de RSPO bijwoont, wordt u geacht ermee in te stemmen dat de RSPO uw persoonlijke informatie, contactgegevens en dergelijke andere relevante gegevens die vereist of relevant zijn voor het evenement in kwestie deelt met een van de RSPO's partners, filialen of organisatoren van evenementen.

Als een medewerker, filiaal of evenementorganisator de RSPO moet assisteren bij het innen van betalingen en registratie van aanwezigen voor het respectievelijke seminar, de conferentie, vergadering, evenement of functie van de RSPO, is de genoemde medewerker, filiaal of evenementorganisator volledig verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de verzamelde Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wbp en dat alle waarborgen door hen worden genomen om ervoor te zorgen dat zij geen inbreuk plegen.

Inbreuk op persoonsgegevens

In het geval van een inbreuk op persoonsgegevens, zal RSPO zonder onnodige vertraging, waar mogelijk niet later dan 72 uur nadat zij hiervan op de hoogte is gekomen, de inbreuk op de persoonsgegevens melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit (MCMC), tenzij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk op persoonsgegevens zal plaatsvinden. gevolgen hebben voor de rechten en vrijheden van de natuurlijke personen.

In het geval dat het datalek de rechten en vrijheden van de natuurlijke personen kan aantasten, zal RSPO het datalek aan de betrokkene meedelen. De inhoud van de melding is als volgt;

 1. RSPO heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd. Dergelijke maatregelen werden toegepast op de persoonsgegevens waarop de inbreuk in verband met persoonsgegevens betrekking had, met name die welke de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor een persoon die niet bevoegd is om er toegang toe te krijgen, zoals versleuteling;
 2. de verwerkingsverantwoordelijke heeft vervolgens maatregelen genomen die ervoor zorgen dat het hoge risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen als bedoeld in lid 1 zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen;
 3. Het zou een onevenredige inspanning vergen. In een dergelijk geval vindt in plaats daarvan een openbare communicatie of soortgelijke maatregel plaats, waarbij de betrokkenen op even doeltreffende wijze worden geïnformeerd.

G. Overdracht van Persoonsgegevens buiten het rechtsgebied

Van tijd tot tijd kan het voor de RSPO nodig zijn om uw Persoonsgegevens over te dragen naar een land, instelling of rechtsgebied buiten Maleisië voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verzameld. In dit opzicht heeft de RSPO de exclusieve bevoegdheid om te beslissen of uw persoonlijke gegevens worden overgedragen.

Door de voorwaarden van dit beleid te erkennen en ermee in te stemmen, wordt u geacht uw toestemming te hebben gegeven om ons toe te staan ​​uw persoonlijke gegevens over te dragen naar een land of rechtsgebied buiten Maleisië dat een passend of vergelijkbaar beschermingsniveau biedt.

Bij gebrek aan adequate beschermingsniveaus zal RSPO alleen persoonlijke gegevens overdragen wanneer het land, de instelling of de organisatie passende waarborgen biedt en op voorwaarde dat de afdwingbare gegevens onderworpen zijn aan de rechten en effectieve rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor betrokkenen. De RSPO is niet aansprakelijk voor enige schending van de beginselen van persoonlijke gegevens in het ontvangende land dat de persoonlijke gegevens ontvangt.

H. Uw recht om u af te melden

Als u niet wilt dat uw Persoonsgegevens worden gedeeld, openbaar gemaakt of overgedragen, heeft u het recht om uw toestemming voor een dergelijke transactie te allen tijde te weigeren. Bovendien, als u op enig moment geen e-mails van de RSPO wilt ontvangen met betrekking tot promoties, enquêtes, advertenties, statistische analyses of ander gerelateerd marketingmateriaal, heeft u de mogelijkheid om u af te melden voor de mailinglijst van de RSPO. Bovendien heeft het intrekken van de toestemming geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voordat deze werd ingetrokken.

Het is uw verantwoordelijkheid om de RSPO te informeren door middel van een schriftelijke kennisgeving als:

 1. u gaat er niet mee akkoord dat uw Persoonsgegevens worden gedeeld met dergelijke derden; of
 2. op de overdracht van uw Persoonsgegevens buiten Maleisië; of
 3. u zich wilt afmelden voor de mailinglijst van de RSPO.

Een dergelijke Kennisgeving moet schriftelijk zijn en moet per e-mail worden verzonden naar [e-mail beveiligd], of per post of persoonlijk aan het RSPO-secretariaat met als adres Unit 13A-1, Menara Etiqa, No.3 Jalan Bangsar Utama 1, 59000 Kuala Lumpur, Maleisië. In het geval dat een dergelijke Kennisgeving per post wordt verzonden, wordt deze alleen geacht effectief te zijn afgeleverd als deze door de RSPO is ontvangen.

Als u in het geval dat u een dergelijke kennisgeving niet naar de RSPO stuurt, wordt u geacht toestemming te hebben gegeven aan de RSPO om:

 • openbaar maken, delen en overdragen van uw Persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden; en/of
 • worden opgenomen in de correspondentielijst en ermee instemmen om dergelijke informatie te ontvangen van de RSPO en haar gelieerde ondernemingen, medewerkers of een evenementorganisator die door de RSPO is aangesteld.

I. Hoe we uw persoonlijke gegevens opslaan en beschermen

Als een verantwoordelijke organisatie past de RSPO passende gegevensverzameling, -opslag en -verwerkingspraktijken en beveiligingsmaatregelen toe om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onopzettelijk verlies, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke gegevens.

De RSPO zal alle redelijke en noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alle Persoonsgegevens die in haar archieven zijn opgeslagen veilig en beschermd zijn. Door uw lidmaatschap voort te zetten, stemt u er hierbij mee in en stemt u ermee in om de RSPO het enige voorrecht te geven bij het bepalen van de manier waarop uw persoonlijke gegevens moeten worden opgeslagen.

De RSPO-websites zijn gecodeerd om ervoor te zorgen dat de daarin verzamelde informatie veilig is. Alle redelijke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie veilig is en om verlies, wijziging, diefstal of inmenging van derden te voorkomen.

Door akkoord te gaan met de voorwaarden van dit beleid, wordt u geacht te begrijpen dat de RSPO niet aansprakelijk is in het geval van onvoorziene gebeurtenissen die het gevolg zijn van de ongeoorloofde publicatie en/of het lekken van dergelijke persoonlijke gegevens.

Door uw voortdurende lidmaatschap van de RSPO stemt u er hierbij mee in de RSPO schadeloos te stellen voor alle gevolgen die resulteren in een dergelijke ongeoorloofde publicatie of het lekken van de Persoonsgegevens.

J. Bewaren van Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Indien Persoonsgegevens niet langer door de RSPO hoeven te worden gebruikt, kan zij dergelijke Persoonsgegevens uit haar archieven verwijderen en vernietigen, tenzij het bewaren van dergelijke Persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan wettelijke, regelgevende of boekhoudkundige vereisten of voor enig ander doel waardoor het bewaren noodzakelijk is.

De betrokkene heeft het recht om te verzoeken om het wissen van gegevens die openbaar zijn gemaakt, RSPO zal redelijke stappen ondernemen die nodig zijn (rekening houdend met de beschikbare technologie en implementatiekosten en tenzij anders vereist door de wet) om te voldoen aan het verzoek tot wissen van eventuele links , kopie of replicatie van de persoonsgegevens.

Als u hebt ingestemd en ermee hebt ingestemd om promotionele of toekomstige marketinginformatie te ontvangen van de RSPO, haar medewerkers en haar vertrouwde gelieerde ondernemingen, zal de RSPO dergelijke Persoonsgegevens opslaan in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

In geval van beëindiging of afloop van een lidmaatschap of contract met een Betrokkene:

 • dergelijke persoonlijke gegevens van de betrokkene worden opgeslagen in de RSPO-database; tenzij het gegevenssubject een schriftelijke kennisgeving aan de RSPO indient met het verzoek om dergelijke persoonlijke gegevens te vernietigen en uit de RSPO-database te verwijderen;
 • de RSPO zal te allen tijde redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er voldoende beveiligingsmaatregelen worden genomen om de Persoonsgegevens te beschermen; en
 • de Betrokkene heeft de keuze of hij toekomstige correspondentie van de RSPO met betrekking tot toekomstige marketinginformatie wenst te ontvangen.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de betrokkene om de RSPO te informeren of hij/zij op de mailinglijst wil blijven. Het niet geven van een dergelijke kennisgeving zal worden beschouwd als toestemming voor het ontvangen van toekomstige correspondentie van de RSPO, haar gelieerde ondernemingen en medewerkers.

K. Gegevensintegriteit behouden

U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en bijgewerkte informatie aan de RSPO over uzelf en alle andere Persoonsgegevens die betrekking hebben op derden (bijvoorbeeld deelnemers aan RSPO-evenementen, vergaderingen of seminars of ambtsdragers in hun organisatie en dergelijke relevante derden) die u kunt indienen bij de RSPO.

In het geval dat dergelijke ingediende informatie en Persoonsgegevens onjuist zijn of verouderd raken, bent u naar behoren verantwoordelijk om dergelijke correcties aan te brengen of om dergelijke informatie bij te werken door binnen een redelijk tijdsbestek contact op te nemen met de RSPO.

Als uw lidmaatschap is beëindigd of is verlopen en u uw lidmaatschap bij de RSPO wilt hervatten, is het uw verantwoordelijkheid om de details van uw persoonlijke gegevens die door de RSPO moeten worden verwerkt, te bevestigen. Leden zijn verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of updates van hun Persoonsgegevens en zijn verantwoordelijk om de RSPO dienovereenkomstig te informeren. De RSPO is niet aansprakelijk voor enige handeling of nalatigheid van een lid bij het verstrekken van volledige persoonlijke gegevens of het bijwerken van aangebrachte wijzigingen.

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft elke betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van zijn of haar gewone verblijfplaats, werkplaats of plaats van de vermeende inbreuk, indien de betrokkene meent dat de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben in geval van een inbreuk.

L. Toegang tot Persoonsgegevens

De betrokkene heeft het recht om de gegevens op een gestructureerde, gangbare wijze te ontvangen. Dit kan een optie zijn om een ​​directe download van de opgeslagen gegevens aan te vragen.

U kunt ervoor kiezen om de RSPO te informeren en:

 • Verzoek om een ​​kopie van de Persoonsgegevens die door de RSPO worden bewaard;
 • Verzoek om hun respectievelijke Persoonsgegevens bij te werken;
 • Verzoek om hun respectieve Persoonsgegevens te wijzigen, aan te passen of aan te passen.

Dergelijke verzoeken zullen door RSPO gratis worden ingewilligd, tenzij ze buitensporig en/of repetitief worden bevonden, waarvoor een redelijke vergoeding in rekening wordt gebracht.

U moet een volledige set inloggegevens en identificatie verstrekken om uw identiteit te bevestigen voordat een dergelijk verzoek kan worden ingewilligd. Als u uw identiteit niet kunt bewijzen, bevestigen en verifiëren, zal de RSPO dergelijke toegang of verzoek om rectificatie weigeren om de Persoonsgegevens in haar administratie te beschermen.

De RSPO kan voldoen aan een dergelijk verzoek om toegang te krijgen tot dergelijke informatie of deze te corrigeren. Indien wij uw verzoek weigeren, zullen de redenen voor een dergelijke weigering worden verstrekt.

De RSPO heeft het enige voorrecht om al dan niet wijzigingen of aanpassingen aan haar database toe te staan ​​om valse of frauduleuze wijzigingen of aangebrachte wijzigingen te beschermen.

De RSPO is niet verantwoordelijk voor weglatingen, vertragingen of nalatigheden van de kant van de betrokkene bij het niet bijwerken van hun persoonlijke gegevens of het indienen van hun verzoek om rectificatie.

M. Aanvaarding

Door dit beleid te accepteren, geeft u hierbij aan dat u dit beleid onvoorwaardelijk accepteert en wordt geacht uw volledige toestemming te hebben gegeven aan de RSPO om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, op te slaan, te verspreiden en te verwerken.

Door uw lidmaatschap bij de RSPO voort te zetten, wordt u geacht gebonden te zijn aan de regels en het beleid van de RSPO en bent u onderworpen aan de voorwaarden van dit beleid. Uw voortdurende lidmaatschap van de RSPO wordt beschouwd als voortdurende acceptatie van eventuele toekomstige wijzigingen in het beleid die van tijd tot tijd kunnen worden aangebracht.

N. Wijzigingen aan het beleid

Persoonsgegevens die zijn ingediend bij de RSPO zullen worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden in dit beleid, zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Alleen RSPO kan de voorwaarden van dit beleid wijzigen. In het geval van een dergelijke wijziging zal het gewijzigde beleid beschikbaar worden gesteld op de RSPO-website. Leden en gegevensverstrekkers wordt geadviseerd om van tijd tot tijd de RSPO-website te bezoeken om toegang te krijgen tot de nieuwste versie van het beleid.

O. Contactgegevens

Als u vragen heeft over ons beleid, de praktijken op onze website of een van onze andere pagina's op een sociale-mediawebsite, of met betrekking tot uw omgang met ons, en om ons op de hoogte te houden of om ons te informeren over eventuele wijzigingen met betrekking tot uw Persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: [e-mail beveiligd].

Krijgen Betrokken

Of u nu een individu of een organisatie bent, u kunt zich aansluiten bij het wereldwijde partnerschap om palmolie duurzaam te maken.

Als een individu

Neem een ​​standpunt in voor duurzame palmolie. Ontdek hoe u merken en bedrijven kunt beïnvloeden.

Meer over individuele actie

Als kleine boer

Ontdek hoe het gebruik van duurzame landbouwpraktijken via RSPO-certificering uw opbrengst kan verhogen en meer.

Meer over de impact van kleine boeren

Als organisatie

Verminder de negatieve sociale en milieueffecten door gecertificeerde duurzame palmolie te produceren en in te kopen.

Meer over organisatie-invloed

Als lid

Krijg snel toegang tot bronnen, nieuws en inhoud die voor u belangrijk is.

Meer over ledeninhoud